หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
โดย : jakk@dmin
อ่าน : 86
พุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

          เนื่องด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัฒนาและแผนงบค่าเสื่อมของโรงพยาบาลบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านกรวดและเงินงบประมาณ ซึ่งได้สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตามแบบ สขร.๑ แล้ว ดังนี้


กลุ่มงาน

รายการ

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ

๑. กลุ่มงานเภสัชกรรม

- เวชภัณฑ์ยา

/

 

๒. กลุ่มงานทันตกรรม

- วัสดุทันตกรรม

/

 

๓. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

/

 

๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- วัสดุการแพทย์

/

 

 

- วัสดุเภสัชกรรม

/

 

 

- วัสดุทั่วไป

/

 

 

- การจ้างเหมาบริการ

/

 

 

- หมวดครุภัณฑ์

/

 

 

- ครุภัณฑ์งบลงทุน(ค่าเสื่อม)

/

 

                   ข้อพิจารณา

                        ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านกรวด จึงมีความประสงค์ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖5 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้