Bankruat Hospital ,Tel : 044-679088, 044-679228, 044-679428 --> 141 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Wed, 27 Jul 2022 16:08:30 ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ /?name=news&file=readnews&id=164 //icon/news_1658912909.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

1658912909
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ /?name=news&file=readnews&id=163 //icon/news_1656296185.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1656296185
ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ /?name=news&file=readnews&id=160 //icon/news_1652844249.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1652844249
ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 /?name=news&file=readnews&id=159 //icon/news_1650600914.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1650600914
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ /?name=news&file=readnews&id=158 //icon/news_1647501594.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

1647501594
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 /?name=news&file=readnews&id=157 //icon/news_1644563755.jpg

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

1644563755
สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม /?name=news&file=readnews&id=156 //icon/news_1643774844.jpg

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม

1643774844
ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ /?name=news&file=readnews&id=155 //icon/news_1639629565.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1639629565
ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ /?name=news&file=readnews&id=153 //icon/news_1636707056.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

1636707056
ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ /?name=news&file=readnews&id=152 //icon/news_1636705719.jpg

ขออนุมัตินำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

1636705719