[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
Web เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาล
ระบบ Online

Link ภายใน

Web โรงพยาบาล
 1. รพ.นาโพธิ์
 2. รพ.ประโคนชัย
 3. รพ.ละหานทราย
 4. รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
 5. รพ.โนนสุวรรณ
 6. รพ.โนนดินแดง
 7. รพ.เฉลิมพระเกียรติ
 8. รพ.ปะคำ
 9. รพ.บุรีรัมย์
 10. รพ.พลับพลาชัย
 11. รพ.กระสัง
 12. รพ.ชำนิ
 13. รพ.นางรอง
 14. รพ.ห้วยราช
 15. รพ.สตึก
 16. รพ.บ้านใหม่ชัยพจน์
 17. รพ.หนองหงส์
 18. รพ.หนองกี่
 19. รพ.แคนดง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

ITA รพ.บ้านกรวด 2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน


EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริการสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริการที่ได้รับมอบอำนาจ

2. มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

2.1.1 หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย

2.1.2 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน

2.3 การป้องกันผุ้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น

2.3.1 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว.3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

2.3.2 การบวนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน รูปที่1 รูปที่ 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน เดือน พฤศจิกายน 2562


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน 5,000 บาทขั้นไป จำนวน 1 โครงการ

3. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงินสูงสุด 1 โครงการ

4. ปิดประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ


EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริการรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราลและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ ของหน่วยงาน เดือน พฤศจิกายน 2562

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่และรอบเดือน แบบ สขร 1 เดือน ตุลาคม

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร 1)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน เดือน พฤศจิกายน 2562

4. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนธันวาคม 2562

5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมกราคม 2563

6. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563


EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1.บันทึกข้อความขออนุมัติอนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 3 ด่านประสานใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563

3. รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 3 ด่านประสานใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563

3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วประชุม

3.2 แผนงานโครงการซ้อมแผนสาธารณภัย ปี 2563

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายรับผู้บริหารรับทราบ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน


EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติอนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 3 ด่านประสานใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563

3. รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 3 ด่านประสานใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563

3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วประชุม

3.2 แผนงานโครงการซ้อมแผนสาธารณภัย ปี 2563

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายรับผู้บริหารรับทราบ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน


EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติอนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 3 ด่านประสานใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563

3. รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 3 ด่านประสานใจเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563

3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วประชุม

3.2 แผนงานโครงการซ้อมแผนสาธารณภัย ปี 2563

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายรับผู้บริหารรับทราบ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและขออนุญาต

2.คำสั่งมาตรการ กลไก ระบบในการดำเนินการ

3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

4.กรอบแนวทางการติดตามผลการดำเนินการ และสรุปปัญหาการดำเนินงาน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน


EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์.พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1.8 ประมวลกิจกรรมข้าราชการพลเรือน

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560

1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนังงานกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข

2. นโยบายและยุธศาสตร์ของโรงพยาบาลบ้านกรวด

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของ รพ. บ้านกรวด ที่อนุมัติแล้ว และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ รพ. บ้านกรวด ที่อนุมัติแล้ว และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6 รายงานผลการดำเนินงานการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน Link1 Link2

7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

7.1 แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระระที่กำหนดในกรอบแนวทาง

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการประฏิัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

7.5 แบบสรุปผลการจัดหารพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร 1) Link1 Link2 Link3 Link4 Link5

8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน Link8.1 Link8.2 Link8.3 Link8.4 Link8.5 Link8.6

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

10. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน


EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติ


EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินงาน ปฏิบัติราชการปี 2562

2.รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติราชการปี 2561


EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามแผนงานปฏิบัติราชการปี 2563

2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน


EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

3.กรอบแนวทางการบริหารผลกสรุปฏิบัติงาน Link1 Link2 Link3 Link4 Link5

4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.ประกาศรายงานการประเมินผล

3.ภาพถ่ายประกอบ


EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ของโรงพยาบาลบ้านกรวด

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส

3. ภาพถ่ายประกอบ

4.แบบฟอร์มการเพยแพร่ข้อมูล


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ

2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์

3.คู่มือปฎิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

4.แผนผังขั้นตอนการเรื่องร้องเรียน

5.รายงานผลการดำเนินงานเรืี่องร้องเรียน

6.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิน

7.แบบฟอร์มการเพยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คำสั้่ง ข้อสั่งการหรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการับสินผบทุกรูปแบบตามที่กำหนด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.มาตรการป้องกันการรับของแถม

7.มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

8.รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผุ้บริหาร


EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ และขออนุมัติรายงานตามโครงการประชุมด้านความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต

2.โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม

3.ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจง

4.บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ

5.ภาพกิจกรรม


EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

1.หลักฐานการรวมกลุ่ม รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

2.การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร

3.หลักฐานกิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน

4.หลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมของกลุ่ม

5.บันทึกขออนุญตเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่ม


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง

2.สรุปผลรายงานการประชุม

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

4.หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความประกาศกรอบแนวทางการป้องกัน

2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.หนังสือแจ้งเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม


EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1.หลักฐานการจัดประชุม โครงการ

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3.ภาพถ่ายประกอบ

4.หนังสือเสนอผู้บริหาร และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb siteของหน่วยงาน

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริต

2. หนังสือเสนอผู้บริหารลงนามในแผน

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

1.2 บันทึกข้อความรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปีงบประมาณ 2563

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 รายการผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

2.2 บันทึกข้อความรวยงานกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการวางระบบ และกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5.บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1.กระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน

2.ภาพถ่ายประกอบ

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง

4.มาตรฐานการให้บริหารผู้ป่วยนอก

5.บันทึกข้อความรับทราบผลการติดตามโรงพยาบาลบ้านกรวด 120 ม.3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679088, 044-679228, 044-679428, 044-679430 /// Fax : 044-679428 ต่อ 124 , 044-679430
Based on : Bkhospital Modified to _Administrator _Webmaster